Extra Kennis Netwerk

Avans+ participeert actief in diverse netwerken om opleidingen waaronder Duurzame inzetbaarheid actueel te houden. Dit betreft onder andere de NEN commissie die het beroepsprofiel Erkend Risico Adviseur (ERA) heeft ontwikkeld, maar ook de NEN HRM normen commissie.

Als bedrijfsadviseur, rondom vraagstukken op gebied van zorg en inkomen, vragen organisaties steeds meer. Het gaat niet alleen om het afdekken van bedrijfsrisico’s, maar juist om hoe je ze kunt voorkomen.

Dit heeft ertoe geleid dat door een aantal marktpartijen en onderwijsinstellingen het beroepsprofiel Erkend Risico Adviseur (ERA) is ontwikkeld. Avans+ heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het beroepsprofiel ERA, met name op het gebied van bedrijfsrisico’s voor wat betreft inzetbaarheid van het personeel.

Het ERA is mede gebaseerd om ontwikkelingen zoals vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, snel veranderende wet- en regelgeving en benodigde kennis en competenties van het personeel het hoofd te kunnen bieden. Vraagstukken waar veel organisaties mee te maken hebben.

Avans+ heeft meegewerkt aan de ontwikkeling vanuit de expertise op het gebied van verzuim en integraal gezondheidsmanagement. Het herkennen van risico’s op het gebied van de totale inzetbaarheid van het menselijk kapitaal. Oftewel het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid.

Naast het participeren in de totstandkoming van de ERA is Avans+ lid van de HRM commissie NEN normering. Een van de hier onder gebrachte normen is de NPR 6070. Deze norm van 2010 wordt op dit moment herzien. Ook hieraan levert Avans+ een actieve bijdrage. Dit zorgt mede voor een continue ontwikkeling van opleidingsprogramma’s aan de vraag van dagelijkse praktijk van organisaties.

Tot slot heeft Avans+ een breed netwerk van experts die betrokken zijn bij de ontwikkeling en vormgeving van opleidingsprogramma’s en programma’s voor Permanente Educatie.